1. Definicje:

Polityka prywatności określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
w serwisie internetowym www.balticdivingsolutions.pl. oraz w ramach prowadzonej współpracy/kontaktu  Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych jest BDS Sp. z o.o.
z siedzibą w Rumii, ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000494810, NIP 588-240-27-94, o kapitale zakładowym w wysokości 163 000 zł, posługującą się REGON: 222031218, adres poczty elektronicznej: biuro@balticdivingsolutions.pl (zwaną dalej „BDS”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 502-839-113, pod adresem email: biuro@balticdivingsolutions.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.

Serwis – strona internetowa www.balticdivingsolutions.pl

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Dane wrażliwe kategoria danych osobowych dotycząca sfery prywatnej konkretnych osób, w tym w szczególności dane dotyczące zdrowia, ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe.

Anomizacja danych - polega na przekształceniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zabieg ten ma charakter trwały, a jego efektem jest dokument pozbawiany danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Informacje ogólne

2.1. Administrator danych pełni funkcje pozyskiwania danych osobowych poprzez:

 • przetwarzanie danych osobowych ujętych w CV oraz załącznikach do CV (w tym poprzez wypełnienie formularza w Serwisie) przez Administratora danych,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach (w tym formularz w Serwisie) informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”) w Serwisie,
 • prezentacja oferty lub informacji,
 • kontakt telefoniczny,
 • korespondencja e-mail.

 2.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że

 • gromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
 • gromadzone dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • gromadzone dane osobowe są przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane
 • gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, ujawnieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 2.3  W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator ma wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych szczegółowo określającą zasady postępowania z danymi osobowymi.

 1. Podstawy przetwarzania danych

3.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w określonym celu/celach;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności.

 3.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt 3.1.

 1. Cel i zakres zbierania danych

4.1. Cel przetwarzania oraz zakres danych osobowych które są przekazywane do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody lub przepisów prawa.

4.2 Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Można odmówić przekazania danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć usług.
W związku z charakterem niektórych usług dostępnych w Serwisie lub woli nawiązania współpracy, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie dodatkowych danych osobowych.

4.3 Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, okresach, podstawach i zakresie:

Cel przetwarzania danych

Okres przechowywania

Podstawa prawna i zakres przetwarzanych danych

Formularz kontaktowy

Do momentu zakończenia kontaktu.

Art. 6 i 17 RODO

Część II Art. 1.6 Regulaminu Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail

Proces rekrutacji

Okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – 12 miesięcy.

Art. 6 i 17 RODO

Dane osobowe wymienione w art. 22Kodeksu pracy.

Korespondencja

e-mail -

Do momentu zakończenia kontaktu.

Art. 6 RODO

Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail

Kontakt telefoniczny

Do czasu załatwienia sprawy opisanej w ramach przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

Art. 6  RODO

Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail

       
 1. Odbiorcy danych

5.1 Dla realizacji celów biznesowych BDS konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają odpowiedni poziom wdrożenia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa.

5.2 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

5.3 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe;
 • Klienta wybranego dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego
  z niniejszą polityką prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania

6.1 Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. a) Prawo dostępu do danych osobowych, o których mowa w art. 15 RODO
 2. b) Prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
 3. c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapominanym) na podstawie art. 17 RODO
 4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 5. e) prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO;
 6. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;
 7. g) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu zgodnie z art. 22 RODO;
 8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

6.2 Aby skorzystać z praw o których mowa w ust. 6.1, należy złożyć wniosek w formie pisemnej na adres: Spółka Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, ul. Toruńska 10; 84-230 Rumia lub drogą e-mailową na adres: biuro@balticdivingsolutions.pl

6.3 Wniosek, o którym mowa w pkt 6.2 powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.:

 • z jakiego uprawnienia chcecie Państwo skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. przekazanie CV w ramach procesu rekrutacyjnego);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. rekrutacja).

 6.4 Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na złożony wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany we wniosku.

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia Administratorowi realizację zapytania, uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonanie.

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

7.1 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.2 Dodatkowo, w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 1. Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy (współpracy)

8.1 Wypełnienie formularza w zakładce Rekrutacja oraz załączenie CV, kopii badań lekarskich, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikację oraz pozostałych dokumentów   jest wyrażeniem zgody na udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez BDS oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w dokumentach aplikacyjnych Administratora danych osobowych.

8.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

8.3. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BALTIC DIVING SOLUTIONS S.A. z siedzibą przy z siedzibą w Rumii, ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

W przypadku woli udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zawarcie w CV także dodatkowej klauzuli: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BALTIC DIVING SOLUTIONS S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

8.4. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

8.5. Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy (współpracy), a wynikających z RODO to jest w szczególności:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę
  na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się
  w formie elektronicznej.

8.6. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

8.7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8.9. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

8.10. Dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz świadczące usługi informatyczne dla Administratora.

8.11. Dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą podlegały profilowaniu.

8.12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.13. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej
w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 1. Informacje w formularzach

9.1. Serwis gromadzi Państwa dane osobowe podane dobrowolnie.

9.3. Dane osobowe pozyskane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim Państwa
bez zgody.

9.5. Państwa dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.  Każdorazowo opis formularza informuje do czego jest przeznaczony.

9.6. Państwa dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

 1. Ogólne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

10.1 Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy to marketingu bezpośredniego). Okres przetwarzania danych osobowych: do czasu cofnięcia zgody.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy (udzielanie informacji odnośnie danego produktu/usługi; dokonanie wyceny realizacji danej usługi/dostawy produktu), a także w związku z realizacją umowy (w tym jej rozliczenia, realizacji usług serwisowych; realizacji procedury reklamacyjnej/gwarancyjnej/z tytułu rękojmi) – do czasu realizacji umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, a także innymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze z mocy prawa – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wykonania innych obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa,

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z przechowywaniem danych osobowych w związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron – do czasu przedawnienia roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób odpowiedzialnych po stronie klienta/potencjalnego klienta Administratora za wykonywanie umowy z Administratorem lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem umowy z klientem, a w przypadku braku zawarcia umowy w okresie oznaczonym poniżej.

10.2 Okres przetwarzania danych osobowych w przypadku braku zawarcia umowy z Administratorem:

 • do czasu otrzymania informacji, że po otrzymaniu wyceny nie jesteś zainteresowany zawarciem umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ostatniego kontaktu telefonicznego/mailowego/SMS-owego związanego z dokonaniem wyceny realizacji danej usługi/dostawy produktu;
 • w przypadku udzielenia informacji odnośnie danego produktu/usługi – do czasu otrzymania informacji, że po otrzymaniu wnioskowanej informacji nie jesteś zainteresowany zawarciem umowy na dany produkt/usługę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia ostatniego kontaktu telefonicznego / mailowego / SMS-owego związanego z informacją o produkcie/usłudze.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

11.1 Aktualnie Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

11.2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych poza EOG na etapie zbierania danych osobowych, które mają być przekazane poza obszar EOG lub na etapie zaistnienia potrzeby do przekazania danych osobowych poza obszar EOG w przypadku danych przetwarzanych przez Administratora.

 1. Profilowanie

Państwa  dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Zostaw prośbę o kontakt

Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje dot. danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności

Zamknij [X]