Prowadzimy działalność w zakresie prowadzenia badań podwodnych zakończonych wystawieniem atestu, wymaganych przez prawo budowlane przy inwestycjach hydrotechnicznych opisanych w następujących aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

Art. 62.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

 

DZIAŁ III

Szczegółowy zakres kontroli budowli morskich:

 • 62. 1. Kontrole budowli morskich przeprowadza, z uwzględnieniem art. 62 ust. 4 ustawy, właściciel lub zarządca tych budowli. Kontrole powinny obejmować całą konstrukcję budowli morskiej wraz z instalacjami, urządzeniami oraz innym celowym wyposażeniem, z wyłączeniem  urządzeń technicznych.
 • 63. Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli budowli morskich:
 1. bieżące oględziny w czasie użytkowania budowli morskiej;
 2. kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy;
 3. kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 4. kontrola nadzwyczajna.

Podczas kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy przeprowadzić kontrolę części nadwodnej i podwodnej budowli morskiej, poprzedzając ją:

 1. pomiarami geodezyjnymi przemieszczeń pionowych i poziomych jej elementów konstrukcyjnych;
 2. sporządzeniem planów batymetrycznych akwenu;
 3. sporządzeniem atestów badania podwodnego;
 4. sporządzeniem sprawozdania z badania dna. 

DZIAŁ IV

Dokumentowanie warunków użytkowania budowli morskiej

Rozdział 4

Atest badania podwodnego

 • 94. 1. Atest badania podwodnego z badań podwodnej części budowli morskiej powinien zawierać inwentaryzację podwodnej części budowli morskiej i ocenę wyników tej inwentaryzacji oraz stwierdzać, czy podwodne elementy konstrukcji budowli morskiej są wykonane zgodnie z projektem budowlanym lub projektem budowlano-wykonawczym i znajdują się w określonym stanie technicznym oraz czy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa kadłubów jednostek pływających obsługiwanych przy tej budowli.

 Rozdział 5

Sprawozdanie z badania dna

 • 95. Sprawozdanie z badania dna powinno stanowić dokument oparty na materiałach z realizacji prac przeprowadzonych przynajmniej jednym
  z wymienionych sposobów:

1)   trałowanie hydrograficzne (traty mechaniczne);

2) trałowanie hydroakustyczne (sonary, echosondy wielowiązkowe
i wieloprzetwornikowe);

3)   inspekcja środkami telewizji podwodnej.

 • 96. 1. Sprawozdanie z badania dna wymaga udokumentowania w formie opisowej i kartograficznej, przedstawiającej przetrałowany lub przebadany obszar dna.
 1. W przypadku wykrycia przeszkód podwodnych dokument, o którym mowa w ust. 1, wymaga naniesienia ich położenia oraz dołączenia udokumentowanego opisu wykrytych przeszkód podwodnych. 
 • 98. Sprawozdanie z badania dna akwenu sporządza się:
 1. w związku z przekazaniem do użytkowania nowej budowli morskiej przeznaczonej do obsługi jednostek pływających;
 2. w związku z odbiorem i przekazaniem do użytkowania istniejącej budowli morskiej przeznaczonej do obsługi jednostek pływających, jeżeli dokonano ich przebudowy, montażu, remontu lub adaptacji, połączonych z robotami rozbiórkowymi prowadzonymi od strony odwodnej krawędzi budowli morskiej;
 3. przed dokonaniem okresowej kontroli istniejącej budowli morskiej, przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat.

 

Zostaw prośbę o kontakt

Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje dot. danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności

Zamknij [X]